Algemene voorwaarden

verkoopsvoorwaarden

 

Alle contractuele relaties tussen STOXS, Beverlaai 4 te 8500 Kortrijk, info@stoxs.be, ondernemingsnummer 0687.873.916, BTW nummer BE 0687-873-916 en haar klanten zijn onderworpen aan de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de koper. Elke koper kan een kopie bekomen van de huidige voorwaarden op eenvoudig verzoek aan STOXS. Indien STOXS uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de koper aanvaardt, blijven de huidige voorwaarden aanvullend van toepassing. De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de levering van goederen als voor het verlenen van diensten.

 

ART. 1 LEVERING

1.1 Op vraag van de klant, kan het transport van de goederen uitgevoerd worden, meerbepaald, door beroep te doen op een transporteur te voorzien door de klant of door een transporteur voorzien door STOXS (afhankelijk van de gemaakte afspraak met de klant) op de datum voorzien bij de bestelling, behoudens in geval van overmacht (ontbrekende of beschadigde artikelen...). De goederen meegenomen door de klant of vervoerd door een transportmaatschappij van de klant worden steeds vervoerd op risico en kosten van de klant, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 De overdracht van risico voor beschadiging, vernieling en verdwijning met betrekking tot de goederen, gaat over op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de klant. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de klant niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name kan hij ze niet in pand geven of ze aan een derde verkopen of ze aan een derde ter beschikking stellen in welke vorm en ten welke titel ook. De klant kan de goederen evenmin omvormen, vervreemden, overdragen en/of bezwaren.

1.3 Elke vergissing begaan door STOXS, met betrekking tot de goederen geleverd door STOXS (zoals een vergissing in aantal of hoeveelheid) dient uiterlijk binnen de 48 uur na de levering door de klant te worden meegedeeld aan STOXS.

 

ART. 2. PRIJS

2.1 De prijs is deze zoals vermeld op de orderbevestiging dan wel factuur, tenzij de verkoper zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.). De eventuele prijsherziening zal geschieden overeenkomstig de wettelijk toegelaten normen.

 

ART. 3 E-COMMERCE

3.1 Als de klant een aankoop heeft gedaan online, zonder het betreffende product in persoon gezien te hebben, heeft hij het recht deze aankoop te annuleren. Hij hoeft hiervoor geen reden mee te delen en ook geen boete te betalen. Dit is mogelijk binnen de 10 kalenderdagen na aflevering van het artikel of na het afsluiten van het aankoopcontract. Binnen de 10 dagen na de levering, contacteert de klant telefonisch de verkoper. De klant geeft het artikel door dat hij wenst terug te sturen met aankoopfactuur binnen de 10 dagen. Hij geeft eveneens de leveringsdatum door. De klant organiseert de terugzending. Een transporteur komt de goederen ophalen op een tijdstip dat door beide partijen is overeengekomen. STOXS betaalt het bedrag van het artikel integraal terug op voorwaarde dat de goederen volledig, in perfecte staat en in de originele verpakking zijn. De kosten van de verzending en terugzending daarentegen worden volledig ten laste genomen van de klant en kunnen onder geen beding teruggevorderd worden. Zodra het artikel in ons bezit is, zullen wij de terugbetaling uitvoeren. De klant ontvangt dan een schriftelijke bevestiging en een creditnota.

3.2 Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de klant niet het recht heeft op een terugname van zijn aankoop door STOXS. Onder andere: a. Als de goederen in persoon bezichtigd zijn voor verkoop en bij afhaling of deze nu betaald zijn via de website of ter plaatste afgerekend zijn. b. in het geval van contracten voor bepaalde diensten waarbij de dienst volledig is uitgevoerd met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, waarin hij tegelijkertijd erkent dat hij het recht op terugname verliest van zodra het contract volledig is uitgevoerd. c. in het geval dat de prijs van een levering van goederen of diensten afhangt van prijsschommelingen op de financiële markt die buiten onze controle vallen en die zich kunnen voordoen tijdens periode tussen de aankoop en de terugname. d. in het geval van een levering van goederen die op maat gemaakt zijn of gepersonaliseerd zijn voor de klant. e. in het geval van een levering van goederen die snel bederven of vervallen. f. in het geval van een levering van goederen die, na geleverd te zijn, en die door hun natuurlijke producteigenschappen, gemengd zijn met andere artikelen of vervallen zijn (bijvoorbeeld brandstoffen, chemicaliën,….).g. als de goederen niet meer in hun oorsprokelijke verpakken of beschadigd zijn.

3.3 Ook al voeren wij onze producten met veel zorg in om ons online assortiment uit te breiden, de prijzen en foto's die te zien zijn op de site en op internet-gelinkte zoekers zijn niet bindend en kunnen deze in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De site STOXS.be en de andere online zoekers kunnen ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten. Op het ogenblik dat dergelijke foutjes geïdentificeerd worden, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd worden. STOXS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar website of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen. Bij een betwisting vanwege een klant, zal STOXS in elk geval de beste mogelijke oplossing voorleggen, dit met de hoogst mogelijke objectiviteit en met behoud van een commerciële geest.

 

ART. 4 MAATWERK

4.1 Bij de bestelling van artikelen op maat of op plan, stelt STOXS de offerte op, op basis van de afmetingen meegedeeld door de klant, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De klant is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.

 

ART. 5 GARANTIE

5.1 Er kan enkel beroep gedaan worden op garantie bij vertoon van een origineel aankoopbewijs van bij STOXS.

5.2 Alle producten met uitzondering van eindestock producten, producten afkomstig van faillissementen en 2dehands producten, aangekocht door klanten die natuurlijke personen zijn en die handelen voor doeleinden die geen verband houden met hun beroepsactiviteit of hun commerciële activiteit (hierna "de Consumenten" genoemd,

niet- consumenten zullen verder als ‘kopers’ vermeld worden), genieten een wettelijke garantieperiode van 2 jaar. Deze garantie is geldig bij normaal gebruik, conform aan de, gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen van het artikel.

5.3 Indien het 2dehands producten betreft, geld een wettelijke garantieperiode voor Consumenten van 1 jaar. Van de garantie en van de verplichting tot overeenstemming worden uitgesloten: defecten die gekend waren bij de aankoop, alle defecten en fouten die het gevolg zijn van slordigheid, foute manipulatie of onhandig gebruik, of van ouderdom of normale slijtage van het artikel.

5.4 Voor producten afkomstig van faillissementen en eindestock producten geldt er geen garantie. Deze goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.

5.5 Voor producten, waarvan er bij de verkoop vermeld wordt dat deze beschadigd zijn, geldt er geen garantie.

5.6 Garanties zijn niet overdraagbaar.

5.7 In volgende gevallen worden de goederen niet teruggenomen. Naast de redenen besschreven in ART 3.2 worden onder andere ook in volgende gevallen de goederen niet teruggenomen. a. Als de klant het artikel terug wil omruilen met als reden dat hij een gelijkaardig artikel aan een goedkopere prijs gevonden heeft. b. Als de klant het artikel terug wil omruilen met als reden dat hij hetzelfde artikel bij STOXS aan een goedkopere prijs gevonden heeft.

5.8 Onze vrijwaringsverplichtingen m.b.t. Gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder dan onze leveranciers, en zijn bovendien onderworpen aan dezelfde beperkingen die deze leveranciers in hun algemene voorwaarden voorzien. Onze aansprakelijkheid kan nooit verder strekken dan de loutere vervanging, zonder dat van ons een bijkomende schadevergoeding kan geist worden. onze klanten worden geacht de geleverde materialen na te zien op hun zichtbare gebreken.

5.9 Uitgesloten van garantie zijn:

5.9.1Schade met een oorzaak van buitenaf (schokken, vallen, verkeerd gebruik, etc.), abnormale hitte, vochtigheid (roest, zoutgehalte, condensatie, oxidatie ...), radiofrequentie-interferenties.

5.9.2 Schade als gevolg van het niet volgen van de montage-instructies of een instelling die niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant, van een slechte kwaliteit van de voeding van het apparaat (defecte elektrische spanning, verkeerd voltage, verkeerd gas, olieverversing, verhoogde waterdruk, reiniging van het filter…), tot een slechte ventilatie (verstopping van de ventilatiegaten of onvoldoende ruimte voor de ventilatie), een gebrek aan onderhoud, het binnendringen van insecten, het gebruik van software die op illegale wijze is verkregen (gekopieerd) of de aanwezigheid van een computervirus, een wijziging in de programmering, de configuratie van de gegevens of gebreken aan de software.

5.9.3 Afstandsbedieningen, onderdelen of accessoires waarvan regelmatige vernieuwing noodzakelijk is (batterijen, filters, lampen, etc.).

5.9.4 Vervanging van zekeringen, lampen voor electro e.d.

5.9.5 Schade die tijdens transport of verplaatsing van het product door de klant of een van zijn vertegenwoordigers onder zijn verantwoordelijkheid wordt aangericht.

5.9.6 Schade aan de lak (bvb. krasjes, putjes) van een product die minder dan 0,5% van de totale oppervlakte van dit product bedraagt.

5.9.7 Onze aansprakelijkheid vervalt bij blootgestellling aan abnormale of buitengewone aanwending, -belasting en -slijtage of indien de klant of welke derde anders dan een aangestelde van onze firma ook, herstellingen of wijzigingen aanbrengt. Hiereondeer valt ook beroepsmatig gebruik en, in algemene zin, elke activiteit van niet-huishoudelijke aard.

5.10 Als dit van toepassing is op het product, is garantie uitsluitend van toepassing indien het product geïnstalleerd is door een erkende vakman. Een geldige BTW factuur moet dan als bewijs voorgelegd kunnen worden.

 

ART. 6 CONTROLE

6.1 De koper dient elk zichtbaar gebrek met betrekking tot de geleverde nieuwe producten, alsook elk zichtbaar gebrek in de geleverde diensten, aan STOXS mee te delen bij aangetekend schrijven binnen 48 uur na de levering van de goederen of het verlenen van de diensten. Bij gebreke hieraan kan de koper zich niet meer op dit gebrek beroepen. Voor Consumenten kan deze mededeling echter plaatsvinden binnen de twee maanden te rekenen vanaf de datum van de ontdekking van het gebrek. Een verborgen gebrek moet door de Consument worden gemeld aan STOXS ten laatste binnen de twee maanden vanaf de ontdekking van het verborgen gebrek. Bij gebreke hieraan kan de Consument zich niet meer op dit gebrek beroepen. Alle meldingen moeten gebeuren per aangetekend schrijven. Voor kopers dient een vordering op basis van een zichtbaar gebrek te worden ingesteld ten laatste binnen het jaar dat volgt op de levering, op straffe van verval. Deze laatste termijn is echter niet van toepassing op Consumenten. Indien de vorderingen van de koper, niet Consument, gegrond en ontvankelijk zijn, beperken de verplichtingen van STOXS zich tot de vervanging of de herstelling van de niet-conforme goederen, of tot de herstelling van het gebrek indien het een verlening van diensten betreft, naar keuze van de verkoper. De koper, niet Consument, zal geen recht hebben op enige andere schadeloosstelling.

6.2 Dit geld niet voor faillissementproducten, eindestockproducten en 2dehands producten. Deze producten worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden.

6.3 STOXS is niet verantwoordelijk voor schade die onstaat bij het inladen en het vervoeren van de producten. Daarom is de verantwoordelijkheid van de klant om bij het afhalen van de bestelde producten zichtbare gebreken die niet vermeld zijn te melden. Indien dit niet gebeurd is, wordt er van uitgegaan dat de schade veroorzaakt is door transport en kan de klant deze niet meer gebruiken om compensatie of een annulatie aan te vragen.

 

ART. 7 BESTELLING & BETALING

7.1 STOXS behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport tekort, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij STOXS ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

7.2 De goederen kunnen besteld worden via de webshop, waarbij de betaling via de webshop kan plaatsvinden of contant bij afhaling. Indien er via een gedeeltelijk voorschot gewerkt wordt kan dit enkel als het resterend bedrag contant betaald wordt bij afhaling. Hierbij wordt een overeengekomen voorschotbedrag in contanten betaald of via storting tegen een onderlinge afgesproken datum op de rekening van STOXS betaald. Er wordt op dit moment ook een termijn voor de afhaling afgesproken. Indien de goederen zonder verwittiging door de koper/consument niet afgehaald zijn binnen de afgesproken termijn, dan behoud STOXS het recht om zich het voorschot toe te eigenen.

7.3 Het bedrag vermeld op de factuur is een netto bedrag, btw, taksen en kosten inbegrepen. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen partijen. De facturen zijn bij levering contant betaalbaar of met betaalkaart via de webshop, behoudens afwijkende bijzondere voorwaarden van STOXS, deze moeten dan vermeld worden op de eindfactuur. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd worden met verwijlintresten à rato van 1% per maand. Bovendien zal elke op de vervaldag door een koper anders dan een Consument niet betaalde factuur, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met een bedrag gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag, STOXS houdt zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. In geval van betwisting dient de factuur geprotesteerd te worden binnen de 8 dagen na ontvangst. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat STOXS gerechtigd is de prijs verschuldigd door de koper te compenseren met bedragen die door STOXS aan de koper verschuldigd zijn.

 

ART. 8 BETWISTING

8.3 In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek die van toepassing zijn indien het een betwisting betreft tussen STOXS en een Consument. Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

8.4 We raden aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken per aangetekend schrijven.

 

ART. 9 PRIVACY

9.1 STOXS gebruikt de inlichtingen met een persoonlijk karakter verschaft door de kopers en Consumenten enkel voor het opstellen van facturen. U kan de mededeling bekomen van uw gegevens behandeld door onze zorgen en indien nodig de aanpassing vragen van uw gegevens door ons aan te schrijven .

 

ART.10 VOORRANG

10.1 Ingeval de factuurvoorwaarden op papier van onze klanten strijdig zouden zijn met deze voorwaarden op de website, primeren de voorwaarden op de website.